ليج 1 ليج 1 2020/2021

2020-08-21

بوردو 0 : 0 نانت

2020-08-22

ديجون 0 : 1 آنجير
ليل 1 : 1 ستاد رين

2020-08-23

موناكو 2 : 2 ريم
لوريان 3 : 1 ستراسبورغ
نيم 4 : 0 بريست
نيس 2 : 1 لينس

2020-08-28

ليون 4 : 1 ديجون

2020-08-29

ستاد رين 2 : 1 مونبلييه
ستراسبورغ 0 : 2 نيس

2020-08-30

ريم 0 : 1 ليل
آنجير 0 : 2 بوردو
ميتز 0 : 1 موناكو
نانت 2 : 1 نيم
سانت إيتيان 2 : 0 لوريان
بريست 2 : 3 مارسيليا

2020-09-10

لينس 1 : 0 سان جيرمان

2020-09-11

بوردو 0 : 0 ليون

2020-09-12

مونبلييه 3 : 1 نيس
سانت إيتيان 2 : 0 ستراسبورغ

2020-09-13

ليل 1 : 0 ميتز
آنجير 1 : 0 ريم
ديجون 0 : 2 بريست
لوريان 2 : 3 لينس
نيم 2 : 4 ستاد رين
موناكو 2 : 1 نانت
سان جيرمان 0 : 1 مارسيليا

2020-09-15

مونبلييه 2 : 1 ليون

2020-09-16

سان جيرمان 1 : 0 ميتز

2020-09-17

مارسيليا 0 : 2 سانت إيتيان

2020-09-18

ليون 0 : 0 نيم

2020-09-19

لينس 2 : 1 بوردو
ستاد رين 2 : 1 موناكو

2020-09-20

نيس 0 : 3 سان جيرمان
بريست 3 : 2 لوريان
ميتز 2 : 1 ريم
مونبلييه 4 : 1 آنجير
ستراسبورغ 1 : 0 ديجون
نانت 2 : 2 سانت إيتيان
مارسيليا 1 : 1 ليل

2020-09-25

ليل 2 : 0 نانت

2020-09-26

سانت إيتيان 0 : 3 ستاد رين
مارسيليا 1 : 1 ميتز

2020-09-27

بوردو 0 : 0 نيس
آنجير 3 : 2 بريست
ديجون 2 : 2 مونبلييه
موناكو 3 : 2 ستراسبورغ
نيم 1 : 1 لينس
لوريان 1 : 1 ليون
ريم 0 : 2 سان جيرمان

2020-10-02

سان جيرمان 6 : 1 آنجير

2020-10-03

لينس 2 : 0 سانت إيتيان
نيس 2 : 1 نانت

2020-10-04

مونبلييه 0 : 1 نيم
بوردو 3 : 0 ديجون
بريست 1 : 0 موناكو
ميتز 3 : 1 لوريان
ستراسبورغ 0 : 3 ليل
ستاد رين 2 : 2 ريم
ليون 1 : 1 مارسيليا

2020-10-16

ديجون 1 : 1 ستاد رين
نيم 0 : 4 سان جيرمان

2020-10-17

ريم 1 : 3 لوريان
مارسيليا 3 : 1 بوردو

2020-10-18

ستراسبورغ 2 : 3 ليون
آنجير 1 : 1 ميتز
موناكو 1 : 1 مونبلييه
نانت 3 : 1 بريست
سانت إيتيان 1 : 3 نيس
ليل 4 : 0 لينس

2020-10-23

ستاد رين 1 : 2 آنجير

2020-10-24

لوريان 0 : 1 مارسيليا
سان جيرمان 4 : 0 ديجون

2020-10-25

بوردو 2 : 0 نيم
بريست 0 : 3 ستراسبورغ
ميتز 2 : 0 سانت إيتيان
مونبلييه 0 : 4 ريم
نيس 1 : 1 ليل
ليون 4 : 1 موناكو

2020-10-31

ستاد رين 2 : 1 بريست
نانت 0 : 3 سان جيرمان

2020-11-01

سانت إيتيان 0 : 1 مونبلييه
آنجير 0 : 3 نيس
ديجون 0 : 0 لوريان
نيم 0 : 1 ميتز
ريم 2 : 1 ستراسبورغ
موناكو 4 : 0 بوردو
ليل 1 : 1 ليون

2020-11-06

ستراسبورغ 0 : 1 مارسيليا

2020-11-07

بوردو 0 : 2 مونبلييه
سان جيرمان 3 : 0 ستاد رين

2020-11-08

بريست 3 : 2 ليل
لينس 4 : 4 ريم
لوريان 0 : 2 نانت
ميتز 1 : 1 ديجون
نيم 1 : 5 آنجير
نيس 1 : 2 موناكو
ليون 2 : 1 سانت إيتيان

2020-11-20

ستاد رين 0 : 1 بوردو
موناكو 3 : 2 سان جيرمان

2020-11-21

بريست 4 : 1 سانت إيتيان

2020-11-22

نانت 1 : 1 ميتز
ديجون 0 : 1 لينس
مونبلييه 4 : 3 ستراسبورغ
ريم 0 : 1 نيم
آنجير 0 : 1 ليون
ليل 4 : 0 لوريان

2020-11-25

لينس 1 : 1 نانت

2020-11-27

ستراسبورغ 1 : 1 ستاد رين

2020-11-28

مارسيليا 3 : 1 نانت
سان جيرمان 2 : 2 بوردو

2020-11-29

ليون 3 : 0 ريم
لينس 1 : 3 آنجير
لوريان 0 : 1 مونبلييه
ميتز 0 : 2 بريست
موناكو 3 : 0 نيم
نيس 1 : 3 ديجون
سانت إيتيان 1 : 1 ليل

2020-12-04

نيم 0 : 2 مارسيليا

2020-12-05

ستاد رين 0 : 2 لينس
مونبلييه 1 : 3 سان جيرمان

2020-12-06

ليل 2 : 1 موناكو
آنجير 2 : 0 لوريان
بوردو 1 : 0 بريست
ديجون 0 : 0 سانت إيتيان
نانت 0 : 4 ستراسبورغ
ريم 0 : 0 نيس
ميتز 1 : 3 ليون

2020-12-11

سانت إيتيان 0 : 0 آنجير

2020-12-12

مارسيليا 2 : 1 موناكو
لينس 2 : 3 مونبلييه

2020-12-13

نيس 0 : 1 ستاد رين
بريست 2 : 1 ريم
لوريان 3 : 0 نيم
نانت 1 : 1 ديجون
ستراسبورغ 2 : 2 ميتز
ليل 2 : 1 بوردو
سان جيرمان 0 : 1 ليون

2020-12-16

آنجير 0 : 2 ستراسبورغ
ديجون 0 : 2 ليل
مونبلييه 0 : 2 ميتز
نيم 0 : 2 نيس
ريم 3 : 2 نانت
بوردو 1 : 2 سانت إيتيان
ليون 2 : 2 بريست
موناكو 0 : 3 لينس
سان جيرمان 2 : 0 لوريان
ستاد رين 2 : 1 مارسيليا

2020-12-19

ميتز 2 : 0 لينس
مارسيليا 1 : 1 ريم
نيس 1 : 4 ليون

2020-12-20

بريست 2 : 2 مونبلييه
ديجون 0 : 1 موناكو
نانت 1 : 1 آنجير
سانت إيتيان 2 : 2 نيم
ستراسبورغ 0 : 2 بوردو
لوريان 0 : 3 ستاد رين
ليل 0 : 0 سان جيرمان

2020-12-23

بوردو 1 : 3 ريم
لينس 2 : 1 بريست
نيس 2 : 2 لوريان
نيم 1 : 3 ديجون
ستاد رين 1 : 0 ميتز
آنجير 2 : 1 مارسيليا
ليون 3 : 0 نانت
موناكو 2 : 2 سانت إيتيان
مونبلييه 2 : 3 ليل
سان جيرمان 4 : 0 ستراسبورغ

2021-01-06

بريست 2 : 0 نيس
لوريان 2 : 5 موناكو
ميتز 0 : 0 بوردو
نانت 0 : 0 ستاد رين
ستراسبورغ 5 : 0 نيم
ليل 1 : 2 آنجير
ليون 3 : 2 لينس
مارسيليا 3 : 1 مونبلييه
ريم 0 : 0 ديجون
سانت إيتيان 1 : 1 سان جيرمان

2021-01-09

بوردو 2 : 1 لوريان
ديجون 0 : 0 مارسيليا
لينس 0 : 1 ستراسبورغ
ميتز 1 : 1 نيس
موناكو 3 : 0 آنجير
مونبلييه 1 : 1 نانت
نيم 0 : 1 ليل
سان جيرمان 3 : 0 بريست
ريم 3 : 1 سانت إيتيان
ستاد رين 2 : 2 ليون

2021-01-15

مونبلييه 2 : 3 موناكو

امس

مارسيليا 1 : 2 نيم
آنجير 0 : 1 سان جيرمان

اليوم

بريست 1 : 1
ش 1
ستاد رين
لوريان اجلت ديجون
نانت 14:00 لينس
نيس 14:00 بوردو
ستراسبورغ 14:00 سانت إيتيان
ليل 16:00 ريم
ليون 20:00 ميتز

2021-01-20

مارسيليا 20:00 لينس

2021-01-22

سان جيرمان 20:00 مونبلييه

2021-01-23

لينس 16:00 نيس
موناكو 20:00 مارسيليا

2021-01-24

بوردو 12:00 آنجير
ديجون 14:00 ستراسبورغ
ميتز 14:00 نانت
نيم 14:00 لوريان
ريم 14:00 بريست
ستاد رين 16:00 ليل
سانت إيتيان 20:00 ليون

2021-01-29

ليون 20:00 بوردو

2021-01-30

مونبلييه 16:00 لينس
مارسيليا 20:00 ستاد رين

2021-01-31

نيس 12:00 سانت إيتيان
آنجير 14:00 نيم
بريست 14:00 ميتز
لوريان 14:00 سان جيرمان
ستراسبورغ 14:00 ريم
ليل 16:00 ديجون
نانت 20:00 موناكو

2021-02-03

بوردو 18:00 ليل
ميتز 18:00 مونبلييه
ريم 18:00 آنجير
ستاد رين 18:00 لوريان
ستراسبورغ 18:00 بريست
ديجون 20:00 ليون
لينس 20:00 مارسيليا
موناكو 20:00 نيس
سان جيرمان 20:00 نيم
سانت إيتيان 20:00 نانت

2021-02-07

بريست غير محدد بوردو
لينس غير محدد ستاد رين
لوريان غير محدد ريم
ليون غير محدد ستراسبورغ
مونبلييه غير محدد ديجون
نانت غير محدد ليل
نيس غير محدد آنجير
نيم غير محدد موناكو
سانت إيتيان غير محدد ميتز
مارسيليا 20:00 سان جيرمان

2021-02-14

آنجير غير محدد نانت
بوردو غير محدد مارسيليا
ديجون غير محدد نيم
ليل غير محدد بريست
ليون غير محدد مونبلييه
ميتز غير محدد ستراسبورغ
موناكو غير محدد لوريان
سان جيرمان غير محدد نيس
ريم غير محدد لينس
ستاد رين غير محدد سانت إيتيان

2021-02-17

مارسيليا 20:00 نيس

2021-02-21

بريست غير محدد ليون
لينس غير محدد ديجون
لوريان غير محدد ليل
مونبلييه غير محدد ستاد رين
نانت غير محدد مارسيليا
نيس غير محدد ميتز
نيم غير محدد بوردو
سان جيرمان غير محدد موناكو
سانت إيتيان غير محدد ريم
ستراسبورغ غير محدد آنجير

2021-02-28

آنجير غير محدد لينس
بوردو غير محدد ميتز
ديجون غير محدد سان جيرمان
ليل غير محدد ستراسبورغ
لوريان غير محدد سانت إيتيان
موناكو غير محدد بريست
نيم غير محدد نانت
ريم غير محدد مونبلييه
ستاد رين غير محدد نيس
مارسيليا 20:00 ليون

2021-03-02

بوردو غير محدد سان جيرمان
بريست غير محدد ديجون
ليل غير محدد مارسيليا
ليون غير محدد ستاد رين
ميتز غير محدد آنجير
مونبلييه غير محدد لوريان
نانت غير محدد ريم
نيس غير محدد نيم
سانت إيتيان غير محدد لينس
ستراسبورغ غير محدد موناكو

2021-03-14

آنجير غير محدد سانت إيتيان
ديجون غير محدد بوردو
لينس غير محدد ميتز
لوريان غير محدد نيس
مارسيليا غير محدد بريست
موناكو غير محدد ليل
نيم غير محدد مونبلييه
سان جيرمان غير محدد نانت
ريم غير محدد ليون
ستاد رين غير محدد ستراسبورغ

2021-03-21

بريست غير محدد آنجير
ديجون غير محدد ريم
ليل غير محدد نيم
ميتز غير محدد ستاد رين
مونبلييه غير محدد بوردو
نانت غير محدد لوريان
نيس غير محدد مارسيليا
سانت إيتيان غير محدد موناكو
ستراسبورغ غير محدد لينس
ليون 20:00 سان جيرمان

2021-04-04

آنجير غير محدد مونبلييه
بوردو غير محدد ستراسبورغ
لينس غير محدد ليون
لوريان غير محدد بريست
مارسيليا غير محدد ديجون
موناكو غير محدد ميتز
نانت غير محدد نيس
نيم غير محدد سانت إيتيان
سان جيرمان غير محدد ليل
ريم غير محدد ستاد رين

2021-04-11

بريست غير محدد نيم
لينس غير محدد لوريان
ليون غير محدد آنجير
ميتز غير محدد ليل
موناكو غير محدد ديجون
مونبلييه غير محدد مارسيليا
نيس غير محدد ريم
ستاد رين غير محدد نانت
سانت إيتيان غير محدد بوردو
ستراسبورغ غير محدد سان جيرمان

2021-04-18

آنجير غير محدد ستاد رين
بوردو غير محدد موناكو
بريست غير محدد لينس
ديجون غير محدد نيس
ليل غير محدد مونبلييه
مارسيليا غير محدد لوريان
نانت غير محدد ليون
نيم غير محدد ستراسبورغ
سان جيرمان غير محدد سانت إيتيان
ريم غير محدد ميتز

2021-04-25

آنجير غير محدد موناكو
لينس غير محدد نيم
لوريان غير محدد بوردو
ليون غير محدد ليل
ميتز غير محدد سان جيرمان
نيس غير محدد مونبلييه
ريم غير محدد مارسيليا
ستاد رين غير محدد ديجون
سانت إيتيان غير محدد بريست
ستراسبورغ غير محدد نانت

2021-05-02

بوردو غير محدد ستاد رين
بريست غير محدد نانت
ديجون غير محدد ميتز
ليل غير محدد نيس
لوريان غير محدد آنجير
مارسيليا غير محدد ستراسبورغ
موناكو غير محدد ليون
مونبلييه غير محدد سانت إيتيان
نيم غير محدد ريم
سان جيرمان غير محدد لينس

2021-05-09

آنجير غير محدد ديجون
لينس غير محدد ليل
ليون غير محدد لوريان
ميتز غير محدد نيم
نانت غير محدد بوردو
نيس غير محدد بريست
ريم غير محدد موناكو
ستاد رين غير محدد سان جيرمان
سانت إيتيان غير محدد مارسيليا
ستراسبورغ غير محدد مونبلييه

2021-05-16

بوردو غير محدد لينس
ديجون غير محدد نانت
ليل غير محدد سانت إيتيان
لوريان غير محدد ميتز
مارسيليا غير محدد آنجير
موناكو غير محدد ستاد رين
مونبلييه غير محدد بريست
نيس غير محدد ستراسبورغ
نيم غير محدد ليون
سان جيرمان غير محدد ريم

2021-05-23

آنجير غير محدد ليل
بريست غير محدد سان جيرمان
لينس غير محدد موناكو
ليون غير محدد نيس
ميتز غير محدد مارسيليا
نانت غير محدد مونبلييه
ريم غير محدد بوردو
ستاد رين غير محدد نيم
سانت إيتيان غير محدد ديجون
ستراسبورغ غير محدد لوريان